Start
IPSC
Region
Klasyfikacja
Sędziowie
Komunikaty
Kluby
Zawody
Wyniki
Galerie
Pliki
Linki
Forum IPSC

2008.10.12

 
Kolegium Sędziów (NROI) Regionu IPSC Polska 
Archiwum 2006
Lista sędziów IPSC Polska 2008 (12.10.2008)

Komunikat NROI nr 2/2007 - Katowice, 12.06.2007 r.

Punkt 1
NROI Regionu IPSC Polska zwraca się do zarządów wszystkich klubów z gorącą prośbą o bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących przeprowadzania zawodów IPSC, wynikających z przepisów technicznych tej organizacji, oraz o terminowe nadsyłanie komunikatów do NROI, co jest podstawa do uznania zawodów jako spełniających kryteria sportowe zgodne z przepisami IPSC...

więcej, czytaj cały komunikat

Komunikat NROI nr 1/2007
21.03.2007

Kolegium sędziów konkurencji dynamicznych IPSC Regionu IPSC Polska uprzejmie zawiadamia, że na rok 2007 zostały przyjęte następujące rozwiązania i regulacje:

1. NOWE LICENCJE SĘDZIOWSKIE
W związku z wymianą wszystkich licencji sędziowskich (wymuszoną zmianami w ustawie o sporcie) na licencje nowego wzoru, na kartach plastikowych, prosimy wszystkie osoby mające licencje starego wzoru (laminowane) o jak najszybsze dostarczenie do NROI swoich następujących danych: adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru PESEL, numeru i daty wydania licencji oraz telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail.
Dane te prosimy kierować (najlepiej pocztą elektroniczną) bezpośrednio do Kolegi Wiesława Burzca - tel. (0) 501 451 437, e-mail: wieslaw.burzec@wp.pl
Mile widziane zbiorcze zestawienia sędziów z poszczególnych klubów.
UWAGA: rzecz dotyczy jedynie posiadaczy licencji sędziowskich wydanych przez PZSS, w specjalności "strzelectwo dynamiczne"! Posiadacze licencji w innych specjalnościach wymieniają je za pośrednictwem Kolegiów Sędziów odpowiednich WOZSS.

2. LISTA SĘDZIÓW Z UPRAWNIENIAMI DO SĘDZIOWAŃ IPSC
Aktualna lista sędziów, z podziałem na klasy sędziowskie jest obecnie kompletowana i zostanie opublikowana niebawem, w następnym komunikacie. W niedalekiej przyszłości (jak zbierzemy dane większości sędziów) zostanie uruchomiona ogólnodostępna internetowa baza sędziów, umożliwiająca klubom łatwe dobieranie obsady sędziowskiej. Przypominamy, że obsady sędziowskie zawodów Level 2 wymagają zatwierdzenia przez NROI.

3. SZKOLENIA SĘDZIOWSKIE
Kluby chcące zorganizować szkolenia sędziowskie dla swoich członków prosimy o zgłaszanie tego (w celu ustalenia terminu szkolenia) do przewodniczącego NROI, Kolegi Jarosława Lewandowskiego, tel. (0) 602 607 311, e-mail: yarek@ba-bach.pl 
Najbliższe szkolenie sędziowskie odbędzie się w Warszawie, w pierwszej połowie kwietnia - dokładny termin i miejsce trzydniowego kursu będą opublikowane na stronie www.ipsc.pl
Pod koniec roku zostanie zorganizowane seminarium dla sędziów klas II/I/P prowadzone przez instruktora IROA, na którym obecność będzie bardzo wskazana - szczegóły niebawem.

4. POLSKIE TŁUMACZENIA PRZEPISÓW IPSC
Tłumaczenie przepisów pistoletowych, wraz z najnowszymi interpretacjami, jest gotowe (trwają ostatnie konsultacje kilku kwestii, co do których są niejasności - przetłumaczone przepisy będą opublikowane na początku kwietnia); przepisy strzelbowe i karabinowe będą gotowe za kilka tygodni.

5. ZASADY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO DLA STRZELCÓW IPSC
Zostały opracowane jednolite zasady szkolenia, które będą teraz omówione z Radą Regionu, a po ich akceptacji ogłoszone. Wszelkie pomysły oddolne w tej sprawie prosimy kierować do Kolegi Zbigniewa Świerczka, tel. (0) 605 432 338, e-mail: zibikatpl@interia.pl

6. DRUŻYNY W RANKINGU ROCZNYM
Kolegium sędziów NROI zwraca się do klubów zrzeszonych w Regionie IPSC Polska z prośbą o wyznaczenie drużyn, które będą klasyfikowane w rankingu rocznym. Każdy klub może wystawić jedną drużynę w każdej klasie sprzętowej (division). Drużyny powinny składać się z 4 strzelców (dopuszcza się dodatkowo piątą osobę, jako rezerwowego) startujących w jednej klasie sprzętowej i należących do danego klubu bądź stowarzyszenia. Każda drużyna powinna mieć swojego kierownika, który będzie kontaktował się w sprawach przewidzianych przepisami z kierownictwem zawodów.
Drużyny muszą być wyznaczone przed pierwszymi zawodami liczącymi się do rankingu rocznego, w których bierze udział dany klub. Skład drużyn obowiązuje do końca danego sezonu i zasadniczo nie może podlegać zmianie - jedynym wyjątkiem jest kontuzja strzelca lub jego rezygnacja z członkostwa w danym klubie, ale wówczas ten strzelec nie może do końca danego sezonu wejść w skład żadnej innej drużyny.
NROI proponuje także, aby w nazwie każdej drużyny była ujęta nazwa macierzystego klubu.

7. ZASADY FAIR PLAY
NROI dostrzega pilną potrzebę przypomnienia wszystkim strzelcom, że zasady Fair Play są najważniejsze w naszym sporcie. Tylko uczciwość wobec samego siebie, jak również kolegów daje satysfakcję z wygranej. Dlatego też należy przed każdymi zawodami na odprawie sędziów oraz na uroczystości rozpoczęcia zawodów przypominać wszystkim strzelcom dlaczego i po co stworzono zasady Fair Play.
Nie jesteśmy jako sędziowie w stanie wychwycić wszystkich naruszeń zasad uczciwej rywalizacji, ale wykryte przypadki powinny być karcone z całą surowością, do dyskwalifikacji włącznie. Kwestie te będą szczegółowo poruszane podczas szkoleń i seminariów sędziowskich.

8. KOMUNIKATY Z ZAWODÓW LEVEL I ORAZ LEVEL II
Kolegium sędziów NROI zwraca się do klubów zrzeszonych w Regionie IPSC Polska z prośbą o nadsyłanie komunikatów z zawodów Level I oraz Level II, w terminie do 7 dni po zakończeniu zawodów. To pozwoli archiwizować wyniki, monitorować pracę sędziów i będzie stanowiło podstawę wydania duplikatu Karty Ocen Sędziego w razie jej utracenia. Komunikat musi zawierać listę startową, listę wyników końcowych (nie trzeba przysyłać wyników z poszczególnych torów), listę obsady sędziowskiej wraz z opisem pełnionych funkcji. Wszystkie strony muszą być parafowane przez sędziego głównego zawodów i szefa biura obliczeń oraz podpisane przez sędziego głównego, szefa biura obliczeń i kierownika zawodów (możliwe jest łączenie funkcji, na zawodach Level 1 może pełnić je jedna osoba).
Przypominamy, że warunkiem uznania zawodów jako Level II jest wypełnienie następujących minimalnych zaleceń: wszyscy startujący zawodnicy muszą być strzelcami IPSC figurującymi na listach regionalnych; sędzią głównym zawodów musi być osoba z licencją sędziowską odpowiedniej klasy, zatwierdzona przez NROI; tory strzeleckie muszą być odebrane przed rozpoczęciem zawodów przez Delegata Technicznego NROI; komunikat z zawodów musi być dostarczony do NROI w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
UWAGA: prosimy uprzejmie o nadsyłanie komunikatów z zawodów na następujący adres -
Jarosław Lewandowski, redakcja magazynu STRZAŁ, ul. Grochowska 306/310 pok. 206,
03-840 Warszawa
; prosimy organizatorów zawodów, które odbyły się już w bieżącym roku o nadesłanie zaległych komunikatów.


9. DELEGAT TECHNICZNY NROI NA ZAWODY W POZNANIU
Delegatem Technicznym NROI na zawody IPSC organizowane w Poznaniu w dniach 24/25 marca przez klub Magnum został wyznaczony Kolega Wiesław Burzec; prosimy organizatorów o okazanie mu wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań.


Kolegium Sędziów NROI:
Wiesław Burzec, Jan Kołakowski, Jarosław Lewandowski (przewodniczący), Przemysław Męcwel, Zbigniew Świerczek

Komunikat do pobrania

www.ipsc-poland.org