Start
IPSC
Region
Klasyfikacja
Sędziowie
Komunikaty
Kluby
Zawody
Wyniki
Galerie
Pliki
Linki
Forum IPSC

2008.10.12

 
Kolegium Sędziów (NROI) Regionu IPSC Polska 
Archiwum 2007  2006
Lista sędziów IPSC Polska 2008 (12.10.2008)

Komunikat NROI Polska nr 7
2008.09.11

Kolegium sędziów IPSC Regionu Polska informuje, że całkowicie odcina się od osób, które wykorzystując bez zezwolenia nazewnictwo „IPSC” organizują pseudo szkolenia dla instruktorów w konkurencji strzeleckiej IPSC.

Pragniemy poinformować, że uprawnienia takie nie mają żadnego umocowania prawnego zarówno na gruncie sportowym naszego kraju jak i nie mają swojego odpowiednika w ramach funkcjonowania Federacji Światowej IPSC.

Działania takie są nadużyciem i świadomym wprowadzaniem w błąd osób zainteresowanych przedmiotowym szkoleniem. Podkreślamy także fakt, że Kolegium Sędziów IPSC regionu Polska jak i Rada Regionu nie upoważniła nikogo do prowadzenia tego typu szkoleń.

Poddajemy pod wątpliwość fachowość osób prowadzących oraz prosimy o zaprzestanie podobnych praktyk.

Z poważaniem
NROI Poland

Komunikat NROI nr 6
19.05.2008

Po konsultacji z pozostałymi członkami NROI PL pragnę poinformować, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji na temat propozycji obsady sędziowskiej na zawody "Puchar Incorsy" które odbyły się w Krakowie w dniu 17.05.2008r.
Prosimy o weryfikację adresów e-mail a razie wątpliwości kontakt telefoniczny.

Z poważaniem
Członek NROI
Zbigniew Świerczek

Komunikat NROI nr 5

W dniu 06.03.2008r. odbyło się spotkanie Rady Regionu oraz NROI PL z Panem Antonim Kamińskim - Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS.

Na spotkaniu obecni byli:
1. Antoni Kamiński - Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS
2. Tadeusz Gołąb - Dyrektor Regionu IPSC Polska
3. Jan Kołakowski - Przewodniczący NROI PL
4. Zbigniew Świerczek - NROI
5. Wiesław Burzec - NROI
6. Maciej Spychała - członek Rady Regionu, ZSD
7. Leszek Sokołowski - członek Rady Regionu, WSS

NROI przedstawiła Panu Antoniemu Kamińskiemu listę osób uprawnionych do pracy w charakterze sędziego w roku 2008 na zawodach IPSC oraz zaprezentowało zasady przyjęte na spotkaniu w dniu 24.02.2008r. celem akceptacji przez PZSS.

Zgodnie stwierdzono, że rozdzieleniu muszą ulec uprawnienia sędziego IPSC od uprawnień sędziego dla innych konkurencji wchodzących w skład szeroko rozumianych "strzelań dynamicznych".

Jednomyślnie przyjęto, że w sezonie 2008 będą funkcjonowały następujące klasy sędziowskie z wynikającymi z nich uprawnieniami:

1. RM - Range Master - uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach LIII ( IPSC i IROA mogą wymagać dodatkowych uprawnień na zawodach L III ) organizowanych w Polsce oraz funkcji przewidzianych dla CRO;

2. CRO - Chief Range Officer – uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach LI i LII organizowanych w Polsce oraz funkcji przewidzianych dla RO;

3. RO - Range Officer – uprawnia do pełnienia wszystkich oficjalnych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach organizowanych w Polsce z wyjątkiem funkcji kierowniczych.

Funkcje kierownicze to pełnienie funkcji RM (sędziego głównego) oraz SO (Stats Officer - Kierownik Biura Obliczeń).

Przed końcem sezonu NROI przedstawi Przewodniczącemu Kolegium Sędziów PZSS szczegółowy regulamin przyznawania klas sędziowskich i zakresy ich uprawnień w konkurencji IPSC.

Na koniec sezonu 2008 NROI zorganizuje seminarium zakończone egzaminem w celu utrzymania posiadanej klasy sędziowskiej.

Przewidywany jest także egzamin dla osób chcących podnieść swoje obecne uprawnienia sędziego IPSC.

Jednocześnie osoby znajdujące się na w/w liście, a które chcą utrzymać obecną klasę sędziowską, zobowiązane są do:

1. pełnienia funkcji sędziowskich w 2008 roku przy następującym założeniu:

- RM ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum dwóch zawodach w tym minimum na jednych zawodach LIII,
zawody LI nie są brane pod uwagę;
- CRO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawodach, w tym minimum na jednych zawodach LII;
- RO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawodach;

2. zdania po sezonie strzeleckim 2008 egzaminu odpowiadającego posiadanej klasie.

Niespełnienie powyższych założeń będzie skutkowało utratą posiadanych uprawnień o jedną klasę (maksymalnie do poziomu RO).
Od początku 2009 roku będą obowiązywały nowe zasady uzyskiwania uprawnień sędziowskich dla strzelań IPSC.

UWAGA!
Na spotkaniu ustalono, że oficjalne komunikaty z zawodów muszą być uzupełnione o informacje dotyczącą przynależności klubowej zawodnika.

Przewodniczący
Jan Kołakowski

Komunikat do pobrania

Protokół ze spotkania NROI, które odbyło się w dniu 24.02.2008r.

Na spotkanie stawili się:
1. Jan Kołakowski
2. Przemysław Męcwel
3. Zbigniew Świerczek
Obecny na spotkaniu był RD Polska Tadeusz Gołąb

Celem spotkania było omówienie uprawnień do sędziowania konkurencji IPSC w Regionie Polska oraz opublikowanie aktualnych przepisów IPSC w języku polskim.

NROI podjęło następujące decyzje.

W związku z wpisaniem na listę sędziów strzelectwa dynamicznego osób, co do których istnieją poważne wątpliwości co do ich pracy w charakterze sędziego na zawodach IPSC oraz znajomości przepisów IPSC, NROI postanowiło ustalić listę sędziów uprawnionych do sędziowania zawodów IPSC z określeniem ich klas. Lista osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Tylko osoby znajdujące na tej liście mogą sędziować na zawodach IPSC i tylko zgodnie z przyznaną im klasą sędziowską. W tym zakresie do końca sezonu strzeleckiego 2008 obowiązują na zawodach IPSC dotychczas posiadane licencje - przez osoby znajdujące się na w/w liście.

Osoby zaznaczone na w/w liście kolorem czerwonym zobowiązane są do uregulowania składek członkowskich IPSC, a w przypadku wyrażenia "do wyjaśnienia" wskazania daty otrzymania wszelkich uprawnień sędziowskich IPSC oraz zawodów IPSC, na których takie funkcje były pełnione. Osoby, które nie opłaciły składek IPSC, nie są uprawnione do pełnienia funkcji sędziowskich.

NROI w zakresie konkurencji IPSC wyróżnia 3 klasy sędziowskie:

1. RM - Range Master - uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach LIII ( IPSC i IROA mogą wymagać dodatkowych uprawnień na zawodach L III ) organizowanych w Polsce oraz funkcji przewidzianych dla CRO;

2. CRO - Chief Range Officer - uprawnia do pełnienia oficjalnych kierowniczych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach LI i LII organizowanych w Polsce ( oraz funkcji SO na zawodach LIII ) oraz funkcji przewidzianych dla RO;

3. RO - Range Officer - uprawnia do pełnienia wszystkich oficjalnych funkcji sędziowskich na wszystkich zawodach organizowanych w Polsce z wyjątkiem funkcji kierowniczych.

Funkcje kierownicze to pełnienie funkcji RM (sędziego głównego) oraz SO (Stats Officer - Kierownik Biura Obliczeń) .

Osoby znajdujące się na w/w liście, a które chcą utrzymać obecną klasę sędziowską, zobowiązane są do:

1. pełnienia funkcji sędziowskich w 2008 roku przy następującym założeniu:

- RM ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum dwóch zawodach w tym minimum na jednych zawodach LIII, zawody LI nie są brane pod uwagę;

- CRO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawodach, w tym minimum na jednych zawodach LII;

- RO ma obowiązek pełnić funkcje sędziowskie na minimum 2 zawodach;

2. zdania po sezonie strzeleckim 2008 egzaminu odpowiadającego posiadanej klasie, dla zainteresowanych egzaminu podwyższających klasy sędziowskie.

Niespełnienie powyższych założeń będzie skutkowało utratą posiadanych uprawnień o jedną klasę.

Od początku 2009 roku będą obowiązywały następujące zasady uzyskiwania uprawnień sędziowskich:

1. Aby uzyskać uprawnienia RO należy wziąć udział w kursie sędziowskim, odbyć staż sędziowski jako pomocnik sędziego podczas 15 zawodów LI, uzyskać pozytywną ocenę RM tych zawodów, zdać egzamin sędziowski;

2. Aby uzyskać uprawnienia CRO należy pełnić funkcje sędziowskie jako RO przez okres minimum 2 lat i uzyskać w tym czasie minimum 30 punktów za sędziowanie na zawodach IPSC oraz wziąć udział w odpowiednim seminarium sędziowskim;

3. Aby uzyskać uprawnienia RM należy pełnić funkcje sędziowskie CRO przez okres minimum 2 lat i uzyskać w tym czasie minimum 40 punktów za sędziowanie na zawodach IPSC oraz wziąć udział w odpowiednim seminarium sędziowskim.

Punkty za udział w zawodach uznawane są w następujący sposób:

1. Zawody LI - 1 punkt
2. Zawody LII - 2 punkty
3. Zawody LIII - 3 punkty

W związku z faktem, że na wszystkich oficjalnych zawodach IPSC pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy w wersji angielskiej, a jednocześnie mając na uwadze konieczność przybliżenia przepisów IPSC wszystkim osobom, chcących uprawiać strzelectwo IPSC, NROI postanowiło zamieścić w Internecie jako powszechnie dostępną wersję przetłumaczoną przez Tomasza Malcharka, Rafała Karasia i Szymona Rzepkę przepisów IPSC. NROI podkreśla jednocześnie, że tłumaczenia te w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstaw rozstrzygnięcia podczas oficjalnych zawodów IPSC. Jednocześnie NROI zachęca do przedstawiania i przesyłania swoich uwag i wersji tłumaczenia w/w przepisów, co pozwoli w przyszłości na określenie jednej wersji tłumaczenia.

Ponadto NROI przypomina, że oficjalnymi zawodami LII i wyższych poziomów są tylko zawody wcześniej zgłoszone, a organizowane po zatwierdzeniu przez Radę Regionu przez kluby posiadające licencje klubowe. NROI przypomina także o przesyłaniu przed zawodami listy sędziów, a po zawodach pełnych komunikatów (wyniki + wykaz sędziów). Z zawodów LI należy do NROI przesyłać wykaz sędziów z podaniem pełnionych przez nich funkcji oraz ilości torów na zawodach.

Przewodniczący
Jan Kołakowski

Powyższy protokół do pobrania [pdf]

Lista sędziów IPSC Polska 2008 [pdf]

Komunikat NROI nr 3/2008

W dniu 02. lutego 2008r. na zebraniu NROI Polska omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności kolegium sędziów NROI Polska.
Na zebranie został zaproszony R.D. IPSC - Polska Kol. Tadeusz Gołąb. Poinformował on o swojej rozmowie, którą odbył z Panem Antonim Kamińskim Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSS. Rozmowa dotyczyła spraw sędziowskich w konkurencji IPSC.
Wysłuchaliśmy sprawozdania przedstawionego przez kol. Jarka Lewandowskiego. Po przedstawieniu sprawozdania kolega Jarek Lewandowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę objął kolega Jan Kołakowski.

Przyjęto i omówiono kwestie działań NROI na sezon strzelecki 2008r, z których priorytetem jest przyjęcie jednolitych przepisów oraz normalizacja i zakończenie kwestii dotyczących wydawania i weryfikacji uprawnień sędziowskich.

Wychodząc naprzeciw środowisku IPSC Regionu Polska pragniemy poinformować, że do rozpoczęcia sezonu strzeleckiego 2008 opublikowane zostanie tłumaczenie obecnie obowiązujących przepisów IPSC, należy pamiętać, że zgodnie z przepisami , w kwestiach spornych ostateczną wykładnią przepisów jest wersja w języku angielskim.
Publikację planujemy do końca lutego 2008 roku.

W najbliższym czasie podamy do wiadomości zasady przyznawania oraz aktualizacji uprawnień sędziego IPSC.

Pragniemy także ponownie przypomnieć o wymogach dotyczących zasad organizacji zawodów IPSC, które opisane zostały we wcześniejszych komunikatach NROI.

Przypominamy o przesyłaniu komunikatów z zawodów.

Przewodniczący
Jan Kołakowski

  komunikat do pobrania

www.ipsc-poland.org